ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പക്ടറേറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നു നൽകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ് വെയർ 'സുരക്ഷ' യുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിക്കുന്നു.

 

 

Suraksha software implementation-press release

Result of Cinema operator examination 2023

Result of Electrical wireman examination 2023

Wireman Practical Exam- Kottayam District

Cinema Operator Exam 2023- Exam dates

Wireman Practical Exam 2023-Ernakulam

Wireman Practical Exam 2023- Trivandrum

List of qualified candidates in Electrical Supervisor Grade B examination 2022

Wireman Apprentice Registration date extension-Regarding

Wireman Practical Exam 2023- Thrissur

Kerala State Electricity Licensing Board- Circular- 10/2024

Kerala State Electricity Licensing Board- Circular -04/2024

Class A Contractor Bank Guarantee- Circular

Kerala State Electricity Licensing Board - Circular 11/2024

Kerala State Electricity Licensing Board - Circular 08/2024

Kerala State Electricity Licensing Board - Circular 07/2024

Kerala State Electricity Licensing Board - Circular 06/2024

Kerala State Electricity Licensing Board - Circular 05/2024

Wireman Practical Exam 2023- Kollam , Pathanamthitta , Malappuram, Kasargod

Supervisor Interview-Procedure

Wireman Practical Exam 2023-Palakkad, Kannur- Notice

Wireman Practical Exam 2023- Idukki - Notice

Wireman Apprentice Exam - Date Extension - Notice

Cinema Operator Exam- Gazette Notification

Wireman Practical Exam 2023- Notice

Electrical Supervisor Grade B practical exam 2022-Notice

Electrical wireman examination 2023- Notice

List of candidates qualified in the Electrical Supervisor 'A' Grade Interview held on 14/09/2023, 15/09/2023 and 16/09/2023

List of candidates qualified in the Electrical Supervisor 'A' Grade Interview held on 26/10/2023, 27/10/2023 & 28/10/2023

List of candidates qualified in the Electrical Supervisor 'A' Grade Interview held on 16/11/2023, 17/11/2023 & 18/11/2023

List of candidates qualified in the Electrical Supervisor 'A' Grade Interview held on 31/07/2023, 01/08/2023 & 02/08/2023

List of candidates qualified in the Electrical Supervisor 'A' Grade Interview held on 16/01/2024, 17/01/2024 & 18/01/2024

 List of candidates qualified in the Electrical Supervisor 'A' Grade Interview held on 13/12/2023, 14/12/2023 & 15/12/2023

List of candidates qualified in the Electrical Supervisor 'A' Grade Interview held on 24/08/2023, 25/08/2023 & 26/08/2023.

Supervisor Grade B Examination - Gazette Notification

Cinema operators Examination 2023- Gazette Notification

Result of  Electrical Supervisor Grade ‘B’ Interview held on 22/01/2024, 23/01/2024, 24/01/2024, 25/01/2024,27/01/2024 & 29/01/2024

Result of Electrical Supervisor Grade ‘B’ Interview held on  18/12/2023,19/12/2023, 20/12/2023, 21/12/2023 & 22/12/2023

Result of Electrical Supervisor Grade ‘B’ Interview held on 20/11/2023, 21/11/2023, 22/11/2023, 24/11/2023 & 25/11/2023

Result of  Electrical Supervisor Grade ‘B’ Interview held on 16/10/2023, 17/10/2023, 19/10/2023, 20/10/2023 & 21/10/2023

Result of revaluation of Supervisor B Grade examination held on 02/09/2023

Result of Electrical Wireman examination held on 13.01.2024

Electrical Wireman Written Examination 2023- Answer Key

Electrical Supervisor grade B interview- Notice, List of candidates for the interview

Electrical Supervisor Grade A interview- Notice, List of candidates for the interview

Result of Electrical Supervisor grade B written examination

ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ എഴുത്ത്‌ പരീക്ഷ 2023- നോട്ടീസ്

Electrical Wireman Examination 2023- Notice

Wireman Apprentice Registration - Guidelines for Online Application

Electrical Supervisor grade A interview-Notice, List of candidates for the interview

Electrical Supervisor grade B interview-Notice, List of candidates for the interview

Electrical Wireman Examination 2023- Notice

Electrical Supervisor grade B interview result

Electrical Supervior grade B interview- Notice, List of candidates for the interview

Electrical supervisor grade A interview- Notice, List of candidates for the interview

Samraksha Software- Circular

Electrical Supervisor Grade A interview- Notice, List of candidates for the interview

Result of Electrical Wireman Examination 2022

List of qualified candidates in the Electrical Supervisor Grade ‘B’ Interview held on 03/08/23, 04/08/23 & 05/08/23

List of qualified candidates in the Electrical Supervisor Grade ‘B’ Interview held on 21/08/23, 22/08/23 & 23/08/23

List of qualified candidates in the Electrical Supervisor Grade ‘B’ Interview held on 18/09/23,19/09/23,20/09/23,21/09/23,23/09/2023

Electrical Supervisor Grade B interview- Notice, List of candidates for the interview

Electrical Supervisor Grade B interview- Notice, List of candidates for the interview

Electrical supervisor Grade A interview- Notice, List of candidates for the interview

Candidate List for the Supervisor "B" Grade Examination 2022 to be held on 02.09.2023 - Kozhikkode Center

Candidate List for the Supervisor "B" Grade Examination 2022 to be held on 02.09.2023 - Ernakulam Center

Candidate List for the Supervisor "B" Grade Examination 2022 to be held on 02.09.2023 - Thiruvananthapuram Center

Electrical supervisor Grade B examination 2023- Notice

Electrical supervisor grade A interview- Notice, List of candidates for the interview

Electrical Supervisor grade B interview- List of candidates for the interview

Electrical supervisor grade B interview- Thrissur, Kozhikode districts

Result of Electrical supervisor Grade B interview(Palakkad district) held on 16.05.23, 17.05.23, 18.05.23, 23.05.23 and 24.05.23

Electrical Wireman practical examination 2022- Kannur district

G.O.(P)No.3/2023/Power dated 17.06.2023

സർക്കാർ ഉത്തരവ്- കേബിൾ ടി.വി ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് 

Electrical wireman practical examination 2022- Kottayam district

Electrical Supervisor Grade B interview regarding-Notice

Electrical supervisor Grade B interview- Notice

Electrical Supervisor Grade A interview regarding-Notice

Electrical Wireman practical examination 2022- Thrissur district

Electrical Wireman practical examination 2022- Malappuram district

Electrical supervisor Grade A interview- Notice

Electrical Wireman practical examination- Change of date- regarding

Correction in the result of Electrical wireman written examination 2022

Electrical Wireman practical examination 2022- Eranakulam district

Electrical Wireman practical examination 2022- Kasargod district

Electrical Wireman practical examination 2022- Kozhikode district

Electrical Wireman practical examination 2022-Alappuzha district

Electrical Wireman practical examination 2022- Idukki district

Electrical Wireman practical examination 2022- Wayanad district

Electrical Wireman Practical examination 2022- Thiruvananthapuram district

Electrical Wireman practical examination 2022-Palakkad district

വയർമാൻ പരീക്ഷക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം

സി-ഗ്രേഡ് കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം

വയർമാൻ എക്സംഷൻ വിഭാഗത്തിന് (പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കിയവർക്ക്) അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം

Electrical Wireman Practical Examination 2022- Kollam district

Electrical Wireman Practical Examination 2022- Pathanamthitta district

Electrical Wireman Examination 2023- Notice

Electrical Wireman Examination 2023- Guidelines for online application

Electrical Wireman Examination 2023- Gazette Notification

Press Release-Kerala State Electricity Licensing Board Rules, 2020-regarding

Documents to be submitted by the successful candidates of Supervisor A grade interview to get the competency certificate and permit

Result of Electrical Supervisor Grade A interview held on 10.04.23, 13.04.23, 19.04.23

Result of Electrical Wireman written examination held on 11.05.2023

Electrical Wireman Examination 2022- Answer Key

Supervisor Grade B Interview (Palakkad District) - Notice

Wireman examination 2022- Notice

Result of Electrical Supervisor grade B interview held on 21.02.23, 22.02.23, 23.02.23, 27.02.23 and 28.02.23.

Electrical Supervisor Grade A interview -Notice

Clarification regarding  A class and B class contractor license for KSEBL/Licensee contract works

Electrical Supervisor Grade B interview- Notice

Result of Supervisor Grade A interview held on 04.01.2023, 05.01.2023, 09.01.2023

Electrical Safety Week 2022- Essay writing and Drawing competition State level winners

Circular- Cinema Operators license revalidation- regarding

Result of Cinema Operator Examination 2022

Electrical Supervisor Grade A interview- Notice

List of qualified candidates in Electrical supervisor Grade ‘B’ interview held on 07/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022 and 11/11/2022 at Govt.Polytechnic College, Nattakam, Kottayam District

Cinema operators examination 2022- regarding

Electrical wireman examination-Gazette notification

Electrical supervisor grade B examination-Gazette notification

Notice- Adalat- Lift licence regarding

One day training programme for qualified candidates in the Electrical wireman practical exam 2021- Kozhikode district

Electrical supervisor grade B interview- Kottayam, Idukki district -regarding

Cinema operator examination 2022- Gazette notificaton

Cinema operator examination 2022 -notice

List of qualified candidates in Electrical supervisor grade B interview held on 20.07.2022, 21.07.2022, 22.07.2022, 23.07.2022

List of qualified candidates in the Electrical supervisor grade B examination 2021

Electrical supervisor Grade B interview- notice

Chief Ministers Public Grievance Redressal Cell (CMO Portal): Officers in Charge

Electrical wireman 2021 practical examination- Idukki district- notice

Electrical wireman 2021 practical examination- Thiruvananthapuram district-notice

Electrical wireman 2021 practical examination- Kollam district-notice

Electrical wireman 2021 practical examination- Malappuram district-notice

Electrical wireman 2021 practical examination- palakkad district-notice

Electrical wireman practical examination -Eranakulam district- postponed

Electrical wireman practical examination -Kannur district- postponed

Electrical supervisor Practical examination postponed-notice

Electrical wireman practical examination postponed- notice

Electrical wireman 2021 practical examination-Kasaragod district

Electrical wireman 2021 practical examination-Alappuzha district

Electrical wireman 2021 practical examination- Eranakulam district

Electrical wireman 2021 practical examination-Kannur district

Electrical Supervisor Practical examination 2021- notice

Electrical wireman 2021 practical examination - Kozhikode district

Electrical supervisor Grade B examination 2021- Revaluation marks

Electrical wireman 2021 practical examination- Thrissur district

Electrical supervisor Grade B interview - regarding

Electrical wireman practical examination- Kottayam district

Electrical wireman practical examination- Wayanad district

Electrical wireman practical examination- Pathanamthitta district

Electrical safety week- വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചനാമത്സരവും ഉപന്യാസരചനാമത്സരവും

Electrical safety week- Inauguration

Result of Electrical wireman written examination held on 21.05.2022

Draft on Guidelines for Electrical installation- Please send your valuable comments on or before 18.06.2022

Answer Key - Electrical Wireman Examination 2021 held on 21.05.2022 

Addendum-Marklist of candidates appeared for supervisor B grade examination held on 28.12.2021

Marklist of candidates appeared for supervisor B grade examination held on 28.12.2021

Result of supervisor Grade A interview held at MTSL, Thiruvananthapuram

Electrical wireman written examination- Notice

Chief Ministers Public Grievance Redressal Cell (CMO Portal): Officers in Charge

Safety guidelines for the installation and operation of portable generators

Result of wireman examination 2020- correction in the name- regarding

Electrical supervisor Grade A interview. - notice

Result of Electrical supervisor (withheld) grade B interview held on 16.12.2021

Erratum Notification - Electrical Wireman Examination 2021 - Qualification -reg

Schedule of One Day Training Programme for candidates who passed Electrical Wireman Practical Examination in Kozhikode district -reg 

Result of Electrical supervisor grade B interview held on 20/01/2022, 21/01/2022, 22/01/2022

Notice- Registration in e-Shram portal regarding

One day online training class for candidates who have passed electrical wireman practical examination 2020

Electrical supervisor grade B interview .-notice

Result of Cinema Operator Examination 2021 held on 22/12/2021 and 23/12/2021

Result of Electrical supervisor Grade B interview held on 15/12/2021, 16/12/2021, 17/12/2021

Supervisor grade B written examination-notice

Guidelines for the installation of solar energy systems-clarifications issued-regarding

Cinema Operator Examination 2021- Practical Examination on 22nd and 23rd December 2021- regarding

Electrical wireman examination-Gazette notification

Electrical supervisor grade B interview -notice

Fee for the issue of new and renewal licence to contractors

Guidelines for scrutiny/inspection of public electric vehicle charging stations

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Thiruvananthapuram district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Kollam district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Pathanamthitta district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Alappuzha district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Kottayam district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Idukki district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Eranakulam district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Thrissur district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Palakkad district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Malappuram district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Kozhikode district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Wayanad district

Result of Electrical wireman practical examination 2020-Kannur district

Result of Electrical wireman practical examination 2020- Kasaragod district

Electrical Supervisor Grade A interview- Notice

Cinema operator examination 2021- Notice

Gazette notification-Cinema operators examination 2021

Wireman practical examination 2020- pathanamthitta district-regarding

Wireman practical examination 2020- kottayam district-regarding

Supervisor Grade A interview-regarding

Wireman practical examination 2020-Kottayam district-notice

Wireman practical examination 2020-Pathanamthitta district-notice

Validity extension of Licences, permits and scheme approvals etc. regarding

Electrical wireman one day training programme -notice(Last date for registration 30/09/2021) 

Registration link for Electrical wireman one day training programme(Last date for registration 30/09/2021)

Result of Electrical supervisor grade B interview held on 03.08.2021, 04.08.2021, 05.08.2021

Wireman practical examination 2020- Eranakulam district-notice

Gazette notification- Supervisor grade B examination

Result of Electrical supervisor grade B interview held on 29.07.2021 & 30.07.2021

Tenders are invited-For details Click here

Wireman practical examination 2020- Malappuram district- notice

Wireman practical examination 2020- Kozhikode district- notice

Wireman practical examination 2020- Idukki District

Supervisor B grade interview- notice

Wireman Practical Examination 2020 - Kozhikode District

Wireman Practical Examination 2020 - Kollam District

Wireman practical examination 2020- Wayanad district

Supervisor B grade interview - notice

validity extension of licenses, permits, scheme approvals etc regarding

Guidelines for stringing communication/optical fibre cable on distribution network powerlines supports

Result of supervisor Grade B examination 2019(Both theory and practical examination)

Result of Electrical supervisor Grade B interview held on 18.03.2021 and 19.03.2021

Result of Electrical supervisor grade B interview held on 04/03/2021,05/03/2021,06/03/2021

Result of supervisor Grade B interview held on 24.02.2021, 25.02.2021, 26.02.2021

Result of supervisor Grade B interview held on 16/02/2021, 17/02/2021,18/02/2021

Wireman written examination 2020- Result

Supervisor B Grade (part 1) Examination 2019- Result

Cinema operator examination 2020-Results

Supervisor B grade examination 2019- Revaluation marks

Result of cinema operator examination 2019

Wireman Examination- 2019- Theory result

Supervisor B Grade Examination - 2018 - Part 1 - Revaluation Result    

List of qualified candidates in Electrical Supervisor Grade 'B' Interview held om 06-03-2019, 07-03-2019 & 08-03-2019 at O/o Dy. Chief Electrical Inspector, Kozhikode.  

ഴക്കാലത്തു സ്വീകരിക്കേണ്ട വൈദ്യുത സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ  

Revised rates for services rendered by the Department

For any queries related to unified software SURAKSHA, please contact the implementation team members of the respective district level offices. For contact link -> SURAKSHA - Helpline Numbers

Press Release - Regularisation of unauthorized Grid Connected Solar installations  

From 01.10.2018, New applications related to Scheme Approval/SFE, Temporary Connection, Line Clearance & Soil Resistivity shall be submitted only through unified software SURAKSHA through link www.suraksha.ceikerala.gov.in       

Documents to be submittted for obtaining Competency Certificate and Cinema Operator Licence

MTSL Mobile Teting Facility for  testing the equipments at the consumer site

Guidelines for the renewal of certificate of registration

Requirements for registration for authorized manufacturers of LIft/Escalators

Staff register and declaration format for the certificate of registration- Lift manufacturer    

Application for obtaining authorization for manufactures and Lifts and Escalators